@wassup_sj

나 버리지마…혼자남겨짐ㅠㅠ
데리러와줄사람 으헝헝

@wassup_sj

나 버리지마…혼자남겨짐ㅠㅠ

데리러와줄사람 으헝헝

@bbang_su

엄마차타고 씬나게 집가는중이였징찡찡 으헝 #엄마보고찌퍼 #뻥이야 #메롱

@bbang_su

엄마차타고 씬나게 집가는중이였징찡찡 으헝 #엄마보고찌퍼 #뻥이야 #메롱

Follow @FyeahWendy ~~


140726. Wassup at 18th Taebaek Cool Cinema Festival. 

140726. Wassup at 18th Taebaek Cool Cinema Festival. 


140726. Wassup at 18th Taebaek Cool Cinema Festival. 

140726. Wassup at 18th Taebaek Cool Cinema Festival. 

@bbang_su


새로운 립스틱 맘에든다♥ VAGX옷너무이쁘다 #VAGX크롭티

@bbang_su

새로운 립스틱 맘에든다♥ VAGX옷너무이쁘다 #VAGX크롭티

140719. Wassup at Boryeong Mud Festival.

140719. Wassup at Boryeong Mud Festival.


140719. Wassup at Boryeong Mud Festival.

140719. Wassup at Boryeong Mud Festival.

140719. Wassup at Boryeong Mud Festival.
140719. Wassup at Boryeong Mud Festival.

[SUJIN FANCAM] 140719. Boryeong Mud Festival - ”Wa$$up”